Ple Municipal extraordinari, aquest dimarts

Assenyalament:
1a Convocatòria 17/05/2022 a les 18:30 hores
2a Convocatòria 19/05/2022 a les 18:30 hores
Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió
de Ple sessió extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a
l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:
NÚM.: ASSUMPTE:

1. 3 SC004/2022 SUPLEMENT DE CRÈDIT DIVERSES APLICACIONS
2. 3 CE002/2022 CREDIT EXTRAORDINARI SOSTENIBILITAT